Thứ 3, 6/18/2024

  • Sản Phẩm
  • |
  • Dữ liệu và bản đồ GIS

Trong quá trình hoạt động, Tư vấn GeoViệt đã thu thập, tổng hợp và xây dựng nhiều bộ dữ liệu tài nguyên môi trường, dữ liệu đô thị, bản đồ và sản phẩm dữ liệu giá trị gia tăng cho lãnh thổ Việt Nam ở các dạng:

Dữ liệu và bản đồ nền địa lý các tỷ lệ đã được xử lý, chuẩn hóa thành CSDL GIS chuẩn dưới các định dạng MIF, TAB, SHP, Geodatabase hoặc theo yêu cầu...

Dữ liệu ảnh vệ tinh đã được xử lý, nắn chỉnh và sản phẩm ảnh giá trị gia tăng (ảnh phân loại, bản đồ ảnh…) dưới các định dạng GeoTIFF, ENVI, ERMAPPER, ERDAS hoặc theo yêu cầu…


Bộ cơ sở dữ liệu GIS đô thị tích hợp được chuẩn hóa (về mặt hình học, topo, thuộc tính và metadata), hoàn thiện với bộ cài đặt, sổ tay dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm... Chi tiết >>

Các bộ cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành, CSDL GIS tích hợp cho vùng lãnh thổ hoặc cho khu vực quy hoạch / dự án được chuẩn hóa, hoàn thiện với bộ cài đặt, sổ tay dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm.

Thông tin đô thị về cơ sở hạ tầng, nhu cầu và dịch vụ phục vụ cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển thị trường và tiếp thị…

Dữ liệu GIS đã được tích hợp (thông tin giá trị gia tăng) và thông tin phân tích đánh giá hiện trạng, nguy cơ và tiềm năng phát triển của đô thị và vùng lãnh thổ, thông tin cho các tiêu chí hỗ trợ ra quyết định không gian...

Bản đồ nền hành chính, bản đồ chuyên đề được chuẩn hóa và thiết kế chuyên nghiệp theo đúng quy định của ngành như bản đồ địa chất, bản đồ lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên nước, bản đồ sử dụng đất (ngành xây dựng và ngành TN&MT), bản đồ địa chính, bản đồ giao thông, bản đồ hạ tầng, bản đồ du lịch, bản đồ quy hoạch…

Để tham khảo thông tin chi tiết về dữ liệu và bản đồ GIS của Tư vấn GeoViệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.