Thứ 2, 7/15/2024

 • Sản Phẩm
 • |
 • Bản đồ Phát triển

Thông qua điều tra khảo sát cũng như tổng hợp từ các nguồn dữ liệu thứ cấp sẵn có, Tư vấn GeoViệt xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu những thông tin cơ bản về các vấn đề phát triển của Việt Nam. Hệ CSDL không gian trên nền Web đang được xây dựng (sẽ được đưa lên sau khi hoàn thành trong thời gian tới), dự kiến được trình bày dưới dạng các bản đồ phát triển ở cấp quốc gia, vùng lãnh thổ và từng địa phương cụ thể, theo các nhóm như sau:

 • Dữ liệu nền địa hình
 • Địa lý tài nguyên
 • Dân số
 • Lao động
 • Đói nghèo
 • Phát triển đô thị
 • Cơ sở hạ tầng
 • Sản xuất và dịch vụ
 • Môi trường
 • Cấp nước và vệ sinh
 • Thiên tai và an toàn cộng đồng
 • Sức khỏe và bệnh tật
 • Giáo dục
 • Quản trị

Đối với các yêu cầu nghiên cứu, các chương trình dự án phát triển cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Tư vấn GeoViệt cung cấp dịch vụ dữ liệu cơ sở giúp đánh giá phân tích tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề môi trường và các yếu tố kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển. Chúng tôi có thể cung cấp bộ dữ liệu và bản đồ phát triển Việt Nam sẵn có, cung cấp thông tin giá trị gia tăng trên cơ sở tích hợp và phân tích không gian hoặc khảo sát bổ sung cập nhật các lớp dữ liệu theo yêu cầu…

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.